szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Renowacja pokrycia dachu Centrum Handlowego Manhatan w Kędzierzynie - Koźlu przy al. Jana Pawła II 27A w celu zapewnienia szczelności, sztywności i wzmocnienia istniejącego pokrycia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Grunwaldzka 4-6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 4834981, faks 77 4834981.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Renowacja pokrycia dachu Centrum Handlowego Manhatan w Kędzierzynie - Koźlu przy al. Jana Pawła II 27A w celu zapewnienia szczelności, sztywności i wzmocnienia istniejącego pokrycia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Renowacja pokrycia dachu Centrum Handlowego Manhatan w Kędzierzynie - Koźlu przy al. Jana Pawła II 27A w celu zapewnienia szczelności, sztywności i wzmocnienia istniejącego pokrycia.
Opis obiektu: Centrum Handlowe Manhatan jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 4 897,00m2. Poszycie dachu o powierzchni 6675 m2 na całości obiektu wykonano w systemie ASTRON z paneli PRE tworząc system PR900. Wierzchnia warstwa z blachy powlekanej, niskoprofilowej fałdowej o grubości 0,55 mm, o spadku 6% wzdłuż linii paneli. Panele dachowe mocowane są do każdej płatwi wkrętami samogwintującymi. Styki poprzeczne arkuszy blach paneli dachowych łączone są również za pomocą wkrętów samogwintujących i dodatkowo uszczelniane za pomocą mas bitumicznych. Na połaci dachu znajdują się kominki wentylacyjne - 73 szt., świetliki dachowe120x1000 cm - 10 szt. i świetlik dachowy 120x7800cm - 1szt . Mury attyk są obrobione blachą poskręcaną wkrętami samogwintującymi. Na stycznej ogniomurów z połacią dachu występują nieszczelności obróbek blacharskich, które są naprawiane papą i masami bitumicznymi. Odwodnienie dachu poprzez koryta rynnowe bezspadkowe z przewodem grzewczym i wewnętrznymi rurami spustowymi.
Zakres robót polegających na renowacji pokrycia dachu na całości obiektu w Kędzierzynie-Koźlu przy Al. Jana Pawła 27A w celu zapewnienia szczelności, sztywności i wzmocnienia istniejącego dachu obejmuje :

 • dokładne oczyszczenie dachu z papy termozgrzewalnej i mas bitumicznych, którymi miejscowo uszczelniano wszelkie nieszczelności styków poprzecznych i podłużnych w poszyciu dachu
 • dokładne zmycie podłoża wodą pod ciśnieniem
 • uszczelnienie miejsc łączenia dachu z kominkami wentylacyjnymi, ogniomurami, attykami i obrzeżami świetlików dachowych taśmą elastyczną
 • dokręceniu wkrętów samogwintujących
 • uszczelnienie wszystkich łączeń wykonanych za pomocą wkrętów samogwintujących
 • zdemontowanie płaszczy kominków wentylacyjnych i ponowne poprawne uszczelnienie samych kominków
 • zamontowanie nowych płaszczy na kominkach i kapeluszy o większej średnicy aby zabezpieczyć instalację wentylacyjną przed zalewaniem
 • uzupełnienie pęknięć i ubytków tynku na ogniomurach i attykach
 • nałożenie wierzchniej warstwy uszczelniającej pokrycie dachu metodą natryskową pianką poliuretanową tak aby ściśle przylegała do podłoża na całej swej powierzchni i aby utworzyła hydroszczelną i monolityczną całość chroniącą przed UV.
Ponadto należy uwzględnić wywóz na składowisko i utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji zadania i robót towarzyszących. W ofercie należy uwzględnić pozostałe roboty wynikające z technologii prowadzenia prac, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji placu budowy, ubezpieczenia budowy na czas trwania realizacji zadania.
Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Oferta powinna zawierać szczegółowy opis technologii wykonania robót.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym - których metoda zapewni uzyskanie szczelności, sztywności i wzmocnieniu istniejącego pokrycia dachu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Pzp do wysokości 50% wartości podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie 5 lat tj. od 04.11.2008r. do 04.11.2013r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania. Przez zadania odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia należy rozumieć roboty ogólnobudowlane polegające na renowacji dachów płaskich, wielkopowierzchniowych na wartość łączną 300.000,00zł brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza Doświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ . Do załącznika nr 5 należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Wypełniony formularz oferty według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Podpisane oświadczenie potwierdzające kto reprezentuje firmę według - załącznik nr 3 do SIWZ lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona
 4. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach. Strony mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  • okoliczności, których nie można było przewidzieć,
  • z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego,
  • z powody siły wyższej -złych warunków atmosferycznych podczas których nie można prowadzić prac renowacyjnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Komuanlnych ul. Grunwaldzka 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Dział Eksploatacji, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Komuanlnych ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
informacje udostępnił:Mirosław Momot
informacje wytworzył:Alina Kubicka
data udostępnienia: 2013-10-18 13:59:57
ostatnia modyfikacja: Mirosław Momot 2013-10-18 13:59:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 115195